Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) obchodní společnosti PAPE kancelářské potřeby s.r.o., se sídlem na adrese: Hraniční 154, 360 10 Karlovy Vary, IČ:263 78 523, DIČ:CZ26378523, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 16573.

I. Obecná ustanovení

1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti obchodní společnosti PAPE kancelářské potřeby s.r.o (dále jen prodávající) a zákazníka (dále jen kupující) při dodávkách kancelářských potřeb, drogistického zboží, obalového materiálu, občerstvení a dalšího zboží (dále jen zboží) ze sortimentu nabízeného prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky.

2. Tyto VOP jsou závazné pro všechny kupující, kteří nakupují na základě platného tištěného katalogu, nebo tištěných letáků, nebo ze sortimentu internetového obchodu prodávajícího, tj. pro fyzické a právnické osoby, které jí doručí objednávku, nebo si nakoupí na prodejně prodávajícího.

3. Tyto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího (www.pape.cz). Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu kupujícího pouze v přiměřeném rozsahu. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout kupujícímu nové znění VOP v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je kupující akceptuje. V případě, že se kupující v určené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí. V případě, že kupující s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna VOP vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 dnů. Na podmínky doručení navrhovaných změn VOP kupujícímu se vztahuje čl. IX. těchto VOP.

4. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito VOP upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.

II. Objednávání zboží

1. Objednávka zboží může být prodávajícímu doručena telefonicky nebo faxem, e-mailem na elektronickou adresu, poštou na adresu provozovny nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.pape.cz. Veškeré kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.pape.cz, nebo v tištěném katalogu prodávajícího.

2. Kupující je pro registraci povinen uvést tyto údaje:

a) Svojí identifikaci, tj. obchodní název, dle živnostenského oprávnění či jméno a příjmení,

sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu). Dodací adresu, je-li odlišná od adresy fakturační

b) Odsouhlasit tyto VOP

3. Kupující je povinen v objednávce uvést tyto údaje:

a) Kód objednávaného zboží podle katalogu, nebo internetového obchodu a popřípadě také jeho popis.

a) Množství objednávaného zboží.

a) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).

a) Den dodání zboží dohodne-li se kupující s prodávajícím odlišně od těchto VOP.

e) Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za kupujícího jednat, případně také otisk razítka zákazníka.

f) Jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn kupující, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.

4. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku prodávajícímu se objednávka považuje za úplnou.

5. Prodávající potvrdí kupujícímu, který je spotřebitelem a objednává zboží některým komunikačním prostředkem na dálku, přijetí objednávky, a to v elektronické formě na jím uvedenou adresu.

6. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je prodávající povinen zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje prodávající kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, prodávající kupujícího na tuto skutečnost upozorní.

7. Pokud kupující odesílá prodávajícímu první objednávku, je povinen zároveň s ní odeslat své identifikační doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu apod. a osvědčení o DIČ, viz také odstavec II.2. těchto VOP.

8. Prodávající sdělí před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu, který je spotřebitelem ve smyslu 419 občanského zákoníku, tedy fyzickou osobou, která nejedná při své podnikatelské činnosti, následující informace: (1) svou identifikaci a kontaktní údaje, (2) přesné označení a popis kupovaného zboží, (3) jeho celkovou kupní cenu včetně všech případných souvisejících poplatků, (4) způsob platby a dodání zboží, (5) informaci o možnosti odstoupení od smlouvy a jeho případné reklamace.

9. V případě, že je kupní smlouva se spotřebitelem uzavírána některým z prostředků komunikace na dálku sdělí prodávající tomuto kupujícímu v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy rovněž tyto informace:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

f) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle bodu (b),

g) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

h) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

ch) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a

j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo VOP.

11. Komunikace s prodávajícím může být monitorována.

III. Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního ceníku prodávajícího. Prodávající poskytne kupujícímu na jeho žádost tištěný katalog a tištěný individuální ceník platný pro dané období a kupujícího. Tištěný katalog je vydáván zpravidla pro období dvou let. Aktuální sortiment, včetně novinek, akcí, výprodejových položek a cen registrovaných kupujících je na stránkách prodávajícího na adrese www.pape.cz. Aktuální ceny neregistrovaných kupujících jsou dostupné na prodejně prodávajícího.

2. Prodávající si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží oproti ceně ceníkové v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů. prodávající bude kupujícího o těchto změnách vhodným způsobem informovat.

IV. Uzavření kupní smlouvy

1. Doručením úplné objednávky kupujícího prodávajícímu podle čl. II.1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy § 1725 a násl. občanského zákoníku.

2. K uzavření kupní smlouvy dochází:

a) okamžikem doručení úplné objednávky prodávajícímu za předpokladu, že kupující zboží objednává za aktuální cenu,

b) okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. II.5., podle toho, co nastane později.

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

1. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu.

2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený kupujícím a potvrzený prodávajícím nebo příjmový pokladní doklad vystavený kupujícímu prodávajícím.

3. Kupní cena za zboží, které prodávající na základě objednávky kupujícího kupujícímu dodá, je splatná do čtrnácti dnů od dodání zboží kupujícímu nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který prodávající kupujícímu vystaví, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později.

4. Kupující je povinen uhradit veškeré závazky vůči prodávajícímu podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s prodávajícím písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu prodávajícím a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5. Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat po kupujícím, který má vůči prodávajícímu neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud kupující tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si prodávající právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči prodávajícímu uhradí.

6. Uvedené zboží je majetkem firmy PAPE – kancelářské potřeby s.r.o. až do úplného uhrazení fakturované částky.

VI. Podmínky dodání zboží

1. Prodávající dodá zboží na své náklady a na své nebezpečí na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době. Pouze v případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota po odečtení poskytnutých slev nepřesáhne 1000 Kč bez DPH (po uplatnění slev), činí dopravné 100 Kč bez DPH. Dopravné nebude kupujícímu účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí kupujícího objednávky nebo o její částečné plnění.

2. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, zavazuje se prodávající dodat objednané zboží nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovní dny nejpozději do 16.30 hodin. Je-li objednávka doručena později, zavazuje se prodávající dodat objednané zboží nejpozději do dvou pracovních dnů od počátku pracovní doby pracovního dne následujícího po přijetí objednávky.

3. Termíny dodání nadstandardního zboží, které není uvedeno v katalogu (vizitek, razítek, hlavičkových papírů, reklamních předmětů, apod.), se stanovují dohodou v závislosti na charakteru výroby.

4. Spolu s dodaným zbožím prodávající vždy předá zákazníkovi dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Kupující je povinen po zkontrolování kartonáže zboží (viz. bod VII. „Reklamace a záruční doba“) na dodací list uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat, orazítkovat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.

5. Kupující má při přebírání či předávání zboží právo požádat řidiče prodávajícího o prokázání se identifikační kartou, která obsahuje jeho jméno a příjmení, osobní číslo, fotografii a razítko prodávajícího.

6. Kupující je povinen prodávajícího neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti kupujícího podle tohoto článku.

7. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad-fakturu, kterou kupujícímu předá při předání zboží.

Při dílčím plnění doručí prodávající kupujícímu zboží s dodacím listem, daňový doklad-fakturu následně po ukončení smluvně definovaného období. Kupujícímu, který poskytl prodávajícímu písemný souhlas, zašle daňový doklad-fakturu v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mail kupujícího poskytnutý v písemném souhlasu.

Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:

a) Označení a číslo faktury.

b) Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).

c) Bankovní spojení prodávajícího.

d) Datum splatnosti kupní ceny.

e) Popis dodaného zboží a jeho množství.

f) Číslo objednávky kupujícího.

g) Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.

h) Číslo příslušného dodacího listu.

9. Kupující je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit prodávajícímu), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je kupující povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, prodávající vystaví kupujícímu novou. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury kupujícímu.

10. V případě vyžádané opravy daňového dokladu kupujícím na jiný právní subjekt, nebo rozdělení daňového dokladu jinak, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu administrativní poplatek 100 Kč bez DPH.

VII. Reklamace a záruční doba

1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ve věci odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je kupující spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zejména ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.

2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, e-shopem, atd.) má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. V této lhůtě musí být zboží předáno prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy musí kupující adresovat na adresu prodávajícího.

5. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném prodávajícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6. Prodávající je oprávněn do 4 dnů ode dne obdržení vráceno zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je prodávající, v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinen vrátit kupní cenu kupujícímu. Prodávající není povinen k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

7. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v katalogu.

8. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro občerstvení, kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice však platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží.

9. Na spotřební zboží pro tisková zařízení se nevztahuje záruka v případě, kdy byl výrobek znovu naplněn, remanufakturován, renovován, nesprávně použit nebo do něj bylo jakkoli zasahováno.

10. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců, resp. 8 dní, jde-li o prodej potravinářského zboží. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

11. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu, resp. potvrzením daňového dokladu, dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

12. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u prodávajícího, např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí prodávající záruční list i dodatečně.

Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
http://adr.coi.cz/cs
Plzeňský a Karlovarský kraj

Adresa:  
Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Houškova 661/33
326 00 Plzeň
Telefon: +420 377 323 596, Fax: +420 296 366 236
IS DS: ytqdz5f

VIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, zejména se jedná o údaj jeho jméno a příjmení, adresy bydliště, adresy elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Prodávající souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

IX. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

2. Zpráva je doručena:

- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z katalogu prodávajícího. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu prodávajícího uvedeno, se tyto VOP užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi prodávajícím a kupujícím sjednány individuálně.

2. Písemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

3. Právní vztah prodávajícího a kupujících se řídí právním řádem České republiky.

4. Pokud vztah mezi prodávajícím a kupujícím obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.

5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

6. V případě sporu se může kupující, který je spotřebitelem, obrátit na Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež v rámci své působnosti zajišťuje alternativní řešení sporů pomocí nevládních organizací, které poskytují poradenskou činnost v oblasti spotřebitelských práv při řešení konkrétních spotřebitelských sporů.

7. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 01.05.2014.

 

 

 

 

 


Přihlaste se nebo se zaregistrujte


V případě technických problémů kontaktujte: support@majak.cz
© 2018 MAJAK - Software, spol. s r.o.