Detail produktu

Hledat
Prací gel Gallus Profi Universal - 112 PD
Kód: 1202408
Prodejní jednotka - 1 KS
Balení - 3 KS
skladem
Popis produktu
Popis

Gallus prací gel je tekutý prací prostředek na  většinu standardních látekBez agresivních přísad a tím pomáhá chránit prádlo před vyblednutím.

Charakteristika gelu na praní:

 • vydrží až 112 praní
 • snadno se dávkuje a rozpouští
 • chrání textílie
 • prádlo neztrácí barvu a nemačká se

  Použití pracího gelu:

  • pro všechny stupně tvrdosti vody
  • vždy dodržujte pokyny na praní dle štítku na oblečení
  • prací přípravek dávkujte do přihrádky k tomu určené nebo umístěte do bubnu pračky
  • dávkování viz obal

  Bezpečnostní varování:

  Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI  ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve  vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  Bezpečnostní upozornění

  GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Přihlaste se nebo se zaregistrujte


  V případě technických problémů kontaktujte: support@majak.cz
  © 2018 MAJAK - Software, spol. s r.o.